Otemba

Otemba | English version below

Een Nederlands–Japans–Indonesische muziektheater-productie over vrouwelijke ontembaarheid en het dekoloniseren van onze blik, onze kijk op de ander en op onszelf.

Tijdens de restauratie van een 17de-eeuws schilderij in het Rijksmuseum in Amsterdam stapt de Japans-Nederlandse Cornelia van Nijenrode uit haar lijst de 21e eeuw in. Zij daagt de Indonesische Kirana Diah, die het schilderij restaureert, uit tot een nachtelijk gesprek over ontembaarheid en de dekolonisatie van de blik. De confrontatie wordt op scherp gezet door hun eigen geschiedenis die radicaal van elkaar verschilt, maar ook onthutsende overeenkomsten vertoont.

Otemba is een opera over het dekoloniseren van onze blik, onze kijk op de ander en op onszelf. Het restaureren van een schilderij wordt wel gekenschetst als ‘management of change’. Hoe we naar onze geschiedenis kijken — kennis vergaren, kennis creëren — en hoe we de geschiedenis herschrijven, is een politieke daad. Hoe we een schilderij restaureren ook.

De culturen en geschiedenis van Japan, Indonesië en Nederland mogen nog zo uiteenlopen, historisch zijn ze verstrengeld en niet op een probleemloze manier. De leden van het artistieke team van Otemba, afkomstig uit Japan, Indonesië en Nederland dragen allemaal de eigen culturele en historische erfenis met zich mee. Zij willen uitdrukkelijk de uitdaging aangaan om elkaar als vreemdelingen te bevragen en te confronteren, dwars door de afstanden in tijd, ruimte, klasse en gender. Via muziek, taal, beweging en theatraliteit creëren zij zo een nieuwe ontmoeting tussen heterogene identiteiten en culturen.

Première medio 2025

Compositie: Misato Mochizuki (J)
Libretto: Janine Brogt (NL)
Ensemble: New European Ensemble (EU)
Artistieke leiding & regie: Jan van den Berg (NL)

Cornelia van Nijenrode: Ryoko Aoki (J)
Kirana Diah: Bernadeta Astari (ID/NL)
Een Scanning Robot

OTEMBA

A Dutch-Japanese-Indonesian music theatre production about female indomitability and decolonising our gaze, our view of the other and of ourselves.

During the restoration of a 17th-century painting at the Rijksmuseum
in Amsterdam, the figure of the Japanese-Dutch Cornelia van Nijenrode steps out of the
frame into the 21st century. She challenges Indonesian Kirana Diah, who is restoring the
painting, to a nocturnal discussion on ontembaarheid, female indomitability, and the decolonisation of the gaze. The face-to-face confrontation is intensified by their backgrounds, which radically different but also have disconcerting similarities.

Otemba is an opera about decolonising our gaze, our view of the other and of ourselves. Restoring a painting has been characterised as ‘management of change’. How we look at our history – acquire knowledge, create knowledge – and how we rewrite history, is a political act. So is how we restore a painting.

As different as the cultures and histories of Japan, Indonesia and the Netherlands may be, historically they are intertwined — and not exactly in a trouble-free way. The members of the artistic team for the opera Otemba, who come from Japan, Indonesia and the Netherlands, all bring their own cultural and historical heritage with them. They explicitly want to take on the challenge of questioning and confronting each other as strangers across the divides in time, space, class and gender. Through music, language, movement and theatricality, they thus create a new encounter between heterogeneous identities and cultures.

Premiere mid 2025

Composition: Misato Mochizuki (J)
Libretto: Janine Brogt (NL)
Ensemble:New European Ensemble (EU)
Artistic direction: Jan van den Berg (NL)

Cornelia van Nijenrode:Ryoko Aoki (J)
Kirana Diah: Bernadeta Astari (ID/NL)
Een Scanning Robot

Pieter Cnoll, Cornelia van Nijenrode, hun dochters en twee tot slaaf gemaakte bedienden, Jacob Coeman, 1665 (Rijksmuseum Amsterdam, NL)