In opdracht

Jan van den Berg als dagvoorzitter
© Photo: Bram Saeys

[english below]

‘Zowel voor een zaal van duizend mensen als in een intieme setting is hij oorspronkelijk, ad rem, speels en met een grote diepgang.’

Podiumkunstenaar Jan van den Berg is in staat om ook buiten het theater mensen aan te spreken en aan zich te binden. Daarom is hij niet alleen interessant als performer maar ook als programmamaker, dagvoorzitter, gespreksleider en interviewer. Bovendien adviseert en coacht hij wetenschappers bij het voorbereiden en presenteren van lezingen, (theater-) colleges en optredens. En verzorgt hij workshops en lezingen.

Naast een heleboel verschillen hebben (podium-) kunstenaars en wetenschappers op z’n minst één gemeenschappelijke eigenschap: het lef om aan een werk te beginnen zonder te weten wat de uitkomst zal zijn, en of het resultaat van hun werk ooit een concrete gestalte zal krijgen en gezien zal worden. Dat vereist een uitzonderlijke toewijding en een buitensporig optimisme.

Opdrachten

Jan werkt(e) o.a. in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Rotterdamse Schouwburg, de Balie, de Landelijke Onderzoeksschool voor Theoretische Natuurkunde, het Centrum voor Wiskunde & Informatica, het Basisburo van AHK en Gerrit Rietveld Academie, Theater Frascati Amsterdam, Stichting FOM, Studium Generale van de Universiteit Tilburg, de Thomas More Academie, het Rathenau Instituut, Holland Festival, The Association of European Police Colleges (EU), het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Vlaamse Regering (B), The University of Illinois at Urbana Champaign (USA), Technologiestichting STW/Bureau NanoNed, Science Park Amsterdam.

Jan van den Berg als dagvoorzitter
© Photo: Hanne Nijhuis


“For a room of a thousand people as well as in an intimate setting, he is original, to the point, playful and with heavy-draught.”

Performing artist Jan van den Berg is able to also engage and bind people outside the theater. Therefore, he is not only an interesting performer but also an inspiring program maker, chairman, moderator and interviewer. In addition, he advises and coaches scientists in preparing and presenting lectures, theater lectures and performances. He also provides workshops and lectures.

Besides a lot of differences, performing artists and scientists have at least one thing in common: the ability to start a work without knowing what the outcome will be and whether the result of their work will ever be materialised and seen. This requires an exceptional dedication and excessive optimism.

Commissioned by
Jan was and is commissioned by  organisations such as the Royals Netherlands Academy of Arts and Sciences, the Rotterdam Thetre, de Balie, the National Research School of Theoretical Physics, the Centre of  Mathematics and Informatics, the Basisburo of teh Amsterdam University of the Art and the Gerrit Rietveld Art Academy, Theater Frascati Amsterdam, FOM Foundation, Studium Generale of Tilburg University, the Rathenau Institute, Holland Festival, The Association of European Police Colleges (EU), the  Ministery of Inner Affairs of the Flemisch Government (B), The University of Illinois at Urbana Champaign (USA), TechnologyFoundation STW/Bureau NanoNed, Science Park Amsterdam.